การตั้งค่า Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) ด้วยเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu* 18.04.3 และ 18.04.4 LTS

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000056229

31/03/2023

เอกสารนี้อธิบายขั้นตอนสําหรับผู้ใช้ในการตั้งค่า Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) กับเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu* 18.04.3 หรือ 18.04.4 LTS

การตั้งค่า Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) ที่มี Ubuntu 18.04.3 LTS และ 18.04.4 LTS Server – คู่มือผู้ใช้ (PDF) PDF icon
ขนาด: 589 KB
วันที่: สิงหาคม 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 002

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*