ใช้ Intel® BIOS เพื่อตั้งค่าและกําหนดค่าหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000056041

05/01/2023

บทความนี้จะแนะนําการตั้งค่า Intel® BIOS เพื่อกําหนดค่าหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ (PMem)

เอกสาร PDF นี้สามารถใช้เป็นเอกสารการฝึกอบรมได้เช่นกัน หัวข้อการตั้งค่า BIOS ประกอบด้วย:

  • การกําหนดค่าโหมดและตัวเลือก PMem
  • การดูและกําหนดค่าแต่ละโมดูล
  • การติดตามสถานะ Pmem และการอัปเดตเฟิร์มแวร์
  • ตัวเลือกความปลอดภัย
  • การสร้างเป้าหมาย ภูมิภาค และเนมสเปซ
  • สรุป

หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ (PMem) - การตั้งค่า BIOS (PDF) PDF icon
ขนาด: 11.6 MB
วันที่: ตุลาคม 2020

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*