คู่มือการติดตั้งและการบํารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055629

16/03/2023

เอกสารนี้อธิบายให้คุณเห็นถึงขั้นตอนการติดตั้งและกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) ในสภาพแวดล้อมการผลิตเต็มรูปแบบ รวมถึงวิธีการบํารุงรักษาและจัดการเซิร์ฟเวอร์ Intel® EMA หลังจากการติดตั้ง มีจุดมุ่งหมายสําหรับผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่มีความสามารถทางเทคนิคซึ่งทํางานร่วมกับ Intel® EMA ในบทบาทผู้ดูแลระบบระดับโลก

เลือกภาษาเพื่อดูคู่มือการติดตั้งและการบํารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ Intel® Endpoint Management Assistant

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*