คู่มือการติดตั้งและการบํารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์เดี่ยว Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055629

31/08/2022

คู่มือการติดตั้งและการบํารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ Intel® Endpoint Management Assistant (PDF) PDF icon
เอกสารนี้อธิบายให้คุณเห็นถึงขั้นตอนการติดตั้งและกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) ในสภาพแวดล้อมการผลิตเต็มรูปแบบ รวมถึงวิธีการบํารุงรักษาและจัดการเซิร์ฟเวอร์ Intel® EMA หลังจากการติดตั้ง มีจุดมุ่งหมายสําหรับผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่มีความสามารถทางเทคนิคซึ่งทํางานร่วมกับIntel® EMAในบทบาทผู้ดูแลระบบระดับโลก

ขนาด: 2.80 MB
วันที่: กรกฎาคม 2022
การปรับปรุงแก้ไข: 1.8

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*