คู่มือการติดตั้งและการบํารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000055629

03/06/2024

เอกสารนี้อธิบายให้คุณทราบถึงขั้นตอนในการติดตั้งและกําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) ในสภาพแวดล้อมการผลิตทั้งหมด ตลอดจนวิธีการบํารุงรักษาและจัดการเซิร์ฟเวอร์ Intel® EMA หลังการติดตั้ง มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบที่มีความสามารถด้านเทคนิคทํางานกับ Intel® EMA ในบทบาทผู้ดูแลระบบทั่วโลก

 เลือกภาษาเพื่อดูคู่มือการติดตั้งและการบํารุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ Intel® Endpoint Management Assistant

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF