คู่มือการเริ่มใช้งานและข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000055382

05/01/2023

คุณสามารถดูเอกสารต่อไปนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ (PDF) PDF icon
ขนาด: 591 KB
วันที่: ตุลาคม 2020
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเอกสาร (PDF) PDF icon
ขนาด: 79 KB
วันที่: กันยายน 2019

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*