วิธีซื้อและติดตั้งใบรับรอง Comodo* สําหรับการตั้งค่าและการกําหนดค่า Intel® AMT

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000054981

10/04/2023

วิธีซื้อและติดตั้งใบรับรอง Comodo* สําหรับ Intel® AMT การตั้งค่าและการกําหนดค่าระยะไกล (PDF) PDF icon
เอกสารนี้ให้คําแนะนําทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการซื้อและติดตั้งใบรับรอง Comodo* ที่จะ:

  • จับคู่ Thumbprint Comodo* ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
  • อนุญาตให้คุณใช้การกําหนดค่าและการบํารุงรักษาจากระยะไกลโดยใช้ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

ขนาด: 3.92 MB
วันที่: มิถุนายน 2019

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*