เครื่องมือการจัดการ Linux* สําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000032993

04/08/2023

ข้อมูลด้านล่างนี้แสดงเครื่องมือการจัดการที่มีอยู่สําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

github.orgโอเพนซอร์ส (GitHub*) ให้การสนับสนุนเครื่องมือการจัดการ ดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือการจัดการทั้งสอง

หมาย เหตุ Microsoft จัดหาความสามารถในการจัดการ Windows Server* ให้ผ่านทาง PowerShell

หลังจากการติดตั้ง คําสั่งต่อไปนี้จะแสดงคําสั่งที่พร้อมใช้งาน

ipmctl help

ndctl --list-cmds