เครื่องมือการจัดการ Linux* สําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000032993

05/01/2023

ข้อมูลด้านล่างมีเครื่องมือการจัดการที่มีอยู่สําหรับหน่วยความจําแบบคงอยู่Intel® Optane™

github.org โอเพนซอร์ส (GitHub*) ให้การสนับสนุนเครื่องมือการจัดการ ดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือการจัดการทั้งสอง

หมาย เหตุMicrosoft สามารถจัดการ Windows Server* ได้ผ่าน PowerShell

หลังจากการติดตั้ง คําสั่งต่อไปนี้จะแสดงคําสั่งที่มีอยู่:

ipmctl help

ndctl --list-cmds