การทดสอบคุณภาพเชิงความลึกกระดาษสีขาวสำหรับกล้อง Intel® RealSense™

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000026982

14/02/2018

Intel® RealSense™การทดสอบความลึกของกล้องวิธีการ (PDF)PDF icon

วิธีการทดสอบคุณภาพความชัดของ Intel® RealSense™ของกล้องจะครอบคลุมถึงวิธีทดสอบคุณภาพความลึกของสเตอริโอและเมตริกหลักบางอย่างเพื่อประเมินคุณภาพความลึก

ขนาด: ๑.๒๓ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๘

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*