รองรับ Deep Color

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000022306

27/09/2022

เอกสารต่อไปนี้แสดงภาพรวมของการสนับสนุนกราฟิกแบบลึกของ Intel® ซึ่งอธิบายถึงคุณประโยชน์รวมถึงข้อกําหนดที่จําเป็นในการกําหนดการสนับสนุนสีแบบลึก/สูงสําหรับฮาร์ดแวร์ ไดรเวอร์กราฟิก และแอปพลิเคชัน

เอกสารทางเทคนิคกราฟิก Intel รองรับสีลึก
การปรับปรุงแก้ไข 0.8
ธันวาคม 2015