คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูล®ของ Intel JBOD2312S3SP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020887

14/07/2017

Errata: ส่วน 7.5.4เส้นทางคู่ที่มี CASCADED JBOD2000S3SPจะถูกลบออกในการปรับปรุงในอนาคต ตัวอย่างที่แสดงไว้ใน PDF คือโทโพโลยีที่ไม่ทำงาน

Intel® Storage SYSTEM JBOD2312S3SP Guide (PDF)icon
คำแนะนำนี้อธิบายข้อมูลและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Storage System JBOD2312S3SP


ชื่อไฟล์: H66540-001_JBOD2312S3SP_HWG_v1. 3. pdf
ขนาด: ๒.๕๐ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*