คู่มือผู้ใช้สำหรับเครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ Intel® Galileo

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020786

29/06/2017

คู่มือผู้ใช้เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ Intel® Galileo (PDF) icon
เอกสารนี้อธิบายวิธีการใช้แอปพลิเคชันอัพเดตเฟิร์มแวร์ Intel® Galileo เพื่ออัพเดตเฟิร์มแวร์บน Intel® Galileo และ Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น2บอร์ด

 

ขนาดไฟล์: ๘๒๖ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๕
ฉบับปรับปรุง: 001

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*