TA-1012: Field Replaceable Unit (FRU) ไม่สามารถอัปเดตได้อย่างถูกต้อง

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020099

22/11/2023

TA-1012: Field Replaceable Unit (FRU) ไม่สามารถอัปเดตได้อย่างถูกต้อง (PDF) icon
เอกสารนี้อธิบายถึงต้นเหตุและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นน้อยเมื่อใช้ตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400SC กับ PBA เวอร์ชัน G18552-402 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อมีความพยายามอัปเดต FUSDR ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก

ขนาด: 45 KB
วันที่: มิถุนายน 2012
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*