คําแนะนําทางเทคนิคสําหรับเมื่อ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid Enterprise มี RAID 5 การเปิดเผยข้อมูลสูญหาย

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000016228

25/04/2024

คําแนะนําทางเทคนิค (PDF) icon
มีเงื่อนไขการสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อโวลุ่ม RAID 5 ที่จัดการเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กรที่มี I/O หนักลดลง เอกสารนี้มีคําอธิบายปัญหาทั้งหมด สาเหตุรากและการแก้ไขปัญหา

ขนาด: 289 KB
วันที่: ตุลาคม 2015
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*