Intel มีรหัสการแต่งกายหรือไม่

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015064

24/03/2022

Intel ไม่มีรหัสการแต่งกายอย่างเป็นทางการ อย่าง ไร ก็ ตาม:

  • พนักงานมักจะแต่งตัวให้เข้ากับธุรกิจทั่วไป เว้นแต่จะพบปะกับลูกค้า
  • พนักงานที่ทํางานในพื้นที่การผลิตหรือ fab มีข้อกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับรหัสการแต่งกาย

VisitLife ที่ Intel สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

ค้นหาโอกาสในการทํางาน