คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ SSR212MA Intel® Storage System

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008593

12/03/2024

เอกสารเหล่านี้อธิบายวิธีการตั้งค่า Intel® Storage System SSR212MA เปิดระบบ และวิธีดําเนินการกําหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พื้นฐาน

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF) icon
ชื่อไฟล์: D20472-002_SSR212MA_QSG_front.pdf
ขนาด: 3,528 KB
วันที่: กันยายน 2005
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0 (D20472-002)

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF) icon
ชื่อไฟล์: D20472-002_SSR212MA_QSG_back.pdf
ขนาด: 1,000 KB
วันที่: กันยายน 2005
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0 (D20472-002)

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*