ระบบอาจค้างกับ SAS HDD ที่ติดตั้งอยู่ และระบบเติมข้อมูลด้วย SATA RAID Key

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000008544

04/12/2023

หากระบบที่ทํางานในโหมด Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) โดยใช้เฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SAS และติดตั้งคีย์ SATA C600 RAID ระบบจะค้างที่ POST

ระบบจะยังคงค้างที่ POST เมื่อ POST โหลด SCU ESRT2 OpROM รหัสไปรษณีย์อาจมีข้อผิดพลาด 0xB2 ค้าง

ปัญหานี้จะไม่ได้รับการแก้ไข ถอด คีย์ SATA C600 RAID ออก หรือ ใช้ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SATA