คําประกาศการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ RoHS สําหรับ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7221BK1-E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008541

24/05/2024

เอกสารต่อไปนี้คือการประกาศความสอดคล้องของ Intel ที่บ่งบอกถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ RoHS สําหรับ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7221BK1-E ซึ่งมีคําจํากัดความของ RoHS และประกาศ RoHS สําหรับคอนโทรลเลอร์นี้

icon ประกาศการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ RoHS [PDF]
ชื่อแฟ้ม: MDDS_SE7221bk1.pdf
ขนาด: 32,768 ไบต์
วัน: พฤษภาคม พ.ศ. 2549
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 1.0