TA-๑๐๕๙: ไฟ Led ของแผงด้านหน้าสำหรับ Power และ System ID หยุดทำงานสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Server

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008461

14/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค TA ๑๐๕๙ (PDF)icon
สวิตช์เพาเวอร์ LED, สวิตช์ ID LED หรือทั้งสองอย่างที่อยู่ในแผงด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบอาจหยุดทำงาน การทำงานของสวิตช์ไม่ได้รับผลกระทบ

 

ชื่อไฟล์: TA105902
ขนาดไฟล์: ๑๘๘ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*