คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® Remote Management Module (Intel® RMM)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008141

28/06/2017

คู่มือผู้ใช้ (PDF)PDF icon
คู่มือนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าและการใช้ Intel® Remote Management Module (Intel® RMM) เพื่อจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งไว้

ชื่อไฟล์: คู่มือผู้ใช้ RMM. pdf
ขนาดไฟล์: ๗๑๙.๓๘ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*