TA-๑๐๔๒: Id ของกล่องหุ้มระบบที่ไม่ถูกต้องอาจจะแสดงโดย Intel® Storage System JBOD2224S2DP

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007924

12/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค (PDF)
ระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Intel® JBOD2224S2DP อาจไม่สามารถอ่าน ID ของระบบได้อย่างถูกต้องซึ่งถูกจัดเก็บไว้ใน EEPROM บนบอร์ดการกระจายพลังงาน (PDB) เอกสารนี้ประกอบด้วยคำอธิบายฉบับเต็มของปัญหานี้และการดำเนินการแก้ไข

หมายเหตุ: Intel® Storage System JBOD2312S2SP ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

ชื่อไฟล์: TA-1042-2
ขนาดไฟล์: ๑๐๓ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๔