TA-996: ปัญหาการเปลี่ยน Intel® RAID C600 Upgrade Key

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000007918

30/06/2017

คำแนะนำทางเทคนิค 996 (PDF) ไอคอน
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตรวจจับข้อมูล Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks (RAID) ของชุดควบคุมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SCU) ไม่ถูกต้องหลังติดตั้งหรือเปลี่ยน RAID upgrade key

 

ชื่อไฟล์: TA099601.pdf
ขนาด: 57 KB
วันที่: เมษายน 2012

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*