การสนับสนุนตารางพาร์ติชัน GUID ใน Intel® Embedded Server RAID Technology II

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007687

15/05/2020

ตารางพาร์ติชัน GUID (GPT) เป็นพาร์ติชันที่รองรับใน Intel® Embedded Server RAID Technology II (Intel® ESRT2) เมื่อ เปิดใช้งานโหมดการบูต แบบ Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)

หมาย เหตุตารางพาร์ติชัน GUID (GPT) ไม่สามารถใช้งานได้ในบางแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์รุ่นเก่าที่ไม่รองรับการใช้ Intel® Embedded Server RAID Technology II (Intel® ESRT2) ขณะเปิดใช้งานโหมดเริ่มระบบ UEFI

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การใช้ GPT (ตารางพาร์ติชัน GUID) ด้วยคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID
คู่มือผู้ใช้ Intel® ESRT2