คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สําหรับ Intel® RAID Controller RS2BL040

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007616

12/03/2024

คู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ (PDF) icon
คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงฮาร์ดแวร์และคู่มือผู้ใช้สําหรับ Intel® RAID Controller RS2BL040 ซึ่งมีคําแนะนําและข้อมูลจําเพาะการติดตั้งที่ครบถ้วน

ชื่อไฟล์: E64391002_RS2BL040_Hardware_Guide.pdf
ขนาด: 816 KB
วันที่: ธันวาคม 2012
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*