ข้อมูล MTBF สําหรับตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200RP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000007550

12/03/2024

ข้อมูล MTBF (PDF) icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเวลาเฉลี่ยระหว่างข้อมูลความล้มเหลว (MTBF)

ชื่อไฟล์: S1200RP rev1_0.pdf ประมาณการ MTBF ที่คํานวณได้
ขนาด: .03 MB
วันที่: พฤษภาคม 2013

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*