คู่มือบริการสําหรับตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000GZ/GL

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007510

05/12/2023

คู่มือบริการ (PDF) icon
มีข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคําแนะนําในการเพิ่มและลบส่วนประกอบบนระบบเซิร์ฟเวอร์

ขนาด: 2,510 KB
วันที่: มีนาคม 2012
การปรับปรุงแก้ไข: 003

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*