๐๑๔๖-PCI จากข้อผิดพลาดของทรัพยากรสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000007361

05/06/2019

เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ประมวลผลแบบ Intel® Xeon Phi™หรือหลาย PCI Express * (PCIe *) ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะสามารถแสดงระหว่างการลงรายการบัญชีและเซิร์ฟเวอร์ halts: ๐๑๔๖-PCI out of resource

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ถอดอะแดปเตอร์ PCI Express แบบเพิ่มไปเป็นการชั่วคราว
 2. อัปเดต BIOS และเฟิร์มแวร์เป็นการปรับปรุงล่าสุด
 3. ปิดใช้งานอุปกรณ์และรอมตัวเลือกที่ไม่ได้ใช้ใน BIOS
  1. สำหรับตัวควบคุม SATA/SAS บนเครื่องให้ไปที่การ กำหนดค่า > ของคอนโทรลเลอร์สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
  2. สำหรับผู้ใช้บนนิคส์ให้ไปที่การกำหนดค่า > NIC ขั้นสูง
 4. ลุยเลย การกำหนดค่า PCI > ขั้นสูง
  • ตั้งค่าหน่วยความจำเพิ่มสูงสุดต่ำกว่า 4 GB เพื่อปิดใช้งาน
  • ตั้งค่าหน่วยความจำที่แม็พ i/o เหนือ 4 GB เพื่อเปิดใช้งาน
  • ตั้งค่าหน่วยความจำที่แมป i/o ขนาดเป็น ๒๕๖ G หรือสูงกว่าสำหรับตัวประมวลผลร่วม Intel® Xeon Phi™ สำหรับอะแดปเตอร์ PCIe อื่นๆให้ใช้ค่าขนาดใหญ่ที่เหมาะสม
 5. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCI Express แบบ add-on ทีละตัวและดูว่ามีการรองรับเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้องหรือไม่