Intel® RAID การปฏิบัติที่ดีที่สุดของตัวควบคุมเอกสารข้อมูลทางเทคนิคสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และระบบ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007111

21/06/2018

ตัวควบคุม Intel® RAID-หลักการที่ดีที่สุดเอกสารทางเทคนิค (PDF)icon
เอกสารไวท์เปเปอร์นี้อธิบายแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับใช้โซลูชัน Intel® RAID เอกสารนี้กล่าวถึงการใช้การกำหนดค่าประสิทธิภาพของตัวควบคุมการปรับแต่งและการแก้ปัญหาโซลูชัน RAID สำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Server

ขนาดไฟล์:๔๓ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๘

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*