อะไหล่ รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกําหนดค่าสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500BC โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650 และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BC/SC5650BCDP

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000006896

07/03/2024

อะไหล่/รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกําหนดค่า (PDF) icon
คู่มือนี้แสดงรายการการกําหนดค่าผลิตภัณฑ์ รหัสการสั่งซื้อ อะไหล่และอุปกรณ์เสริมสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500BC โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650 และ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BC/SC5650BCDP

ชื่อไฟล์: S5500BC_config_guide_2.7.pdf
ขนาด: 2.4 MB
วันที่: พฤษภาคม 2016

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*