ข้อมูลการรับประกันสำหรับ Intel® Compute Stick

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000005948

14/02/2020

การรับประกันภายใต้เงื่อนไข

Intel ให้การรับประกันภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้กับ Intel® Compute Stick ที่ซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® การรับประกันนี้ครอบคลุมรายการฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในกล่อง

คลิก  หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ข้อกำหนดการรับประกันสำหรับ Intel® STK2m3W64CC, STK2mv64CC, STK2m364C
Intel® STK2m3W64CC, STK2mv64CC, STK2m364C
ทั่วโลกระยะสามปี ไอคอน PDF
ขนาด: 2.09 MB
วันที่: มกราคม 2019
ภาษา: โปรตุเกสแบบบราซิล จีนประยุกต์ จีนดั้งเดิม อังกฤษ
ฝรั่งเศส-แคนาดา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน-ลาตินอเมริกัน
ออสเตรเลียระยะสามปี ไอคอน PDF
ขนาด: 151 KB
วันที่: มกราคม 2019
ภาษา: อังกฤษ
ยุโรป ตะวันออกกลาง ตุรกี แอฟริกา รัสเซีย/เครือรัฐเอกราช ระยะสามปี ไอคอน PDF
ขนาด: 5.86 MB
วันที่: มกราคม 2019
ภาษา: อาหรับ บัลแกเรีย โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัทช์ อังกฤษ เอสโตเนีย
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮีบรู ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี คาซัค ลัตเวีย
ลิทัวเนีย นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สโลวัก สโลวีเนีย
สเปน สวีเดน ตุรกี ยูเครน
หมายเหตุ ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*
ข้อกำหนดการรับประกันสำหรับ Intel® STCK1A32WFC, STCK1A8LFC, STK1A32SC, STK1AW32SC
Intel® STCK1A32WFC, STCK1A8LFC, STK1A32SC, STK1AW32SC
ทั่วโลกระยะหนึ่งปี ไอคอน PDF
ขนาด: 2.18 MB
วันที่: มกราคม 2019
ภาษา: โปรตุเกสแบบบราซิล จีนประยุกต์ จีนดั้งเดิม อังกฤษ ฝรั่งเศส-แคนาดา
ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน-ลาตินอเมริกา
ออสเตรเลียระยะหนึ่งปี ไอคอน PDF
ขนาด: 151 KB
วันที่: มกราคม 2019
ภาษา: อังกฤษ
ยุโรป ตะวันออกกลาง ตุรกี แอฟริกา รัสเซีย/เครือรัฐเอกราช ระยะสองปี ไอคอน PDF
ขนาด: 6.16 MB
วันที่: มกราคม 2019
ภาษา: อาหรับ บัลแกเรีย โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัทช์ อังกฤษ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
เยอรมัน กรีก ฮีบรู ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี คาซัค ลัตเวีย ลิทัวเนีย นอร์เวย์ โปแลนด์
โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน ตุรกี ยูเครน
หมายเหตุ ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*
ก่อนที่คุณจะส่งคืนสินค้าที่มีตำหนิ

สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก Intel Compute Stick ไปยังสื่อจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ หากเป็นไปได้ Intel ใช้เครื่องมือทำลายข้อมูลแบบใช้ซอฟต์แวร์เพื่อล้างข้อมูลทั้งหมดจากหน่วยความจำของ Intel Compute Stick ที่ส่งคืน เอกสารและไฟล์ต่างๆ ของคุณจะสูญหาย

คำเตือน
Intel ไม่สามารถติดตามหรือส่งคืนการ์ด microSD หรือรายการต่างๆ ซึ่งรวมอยู่ในกล่องที่ส่งมายังศูนย์รับประกันของเรา ถอดและเก็บการ์ดหน่วยความจำ microSD ใดๆ ที่คุณเสียบไว้ในช่องเสียบ microSD เก็บชิ้นส่วนต่างๆ ที่รวมอยู่ในกล่องไว้:
  • อะแดปเตอร์ไฟและตัวติดปลั๊กไฟ
  • สาย Micro USB สำหรับอะแดปเตอร์จ่ายไฟ
  • สายขยาย HDMI

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ มีข้อมูลการติดตั้งและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกันและขอรับบริการสนับสนุนการรับประกัน
ระบุ Intel® Compute Stick ของคุณ