ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S5520HC และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC4550HCBRP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005920

22/11/2023

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อธิบายถึงคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทํางาน และสถาปัตยกรรมระดับสูง เอกสารการอัพเดตข้อมูลจําเพาะ การเปลี่ยนแปลง การชี้แจง และรายการรายละเอียด

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®
หรือระบบ
ข้อมูล จำเพาะ
S5520HC/
S5500HCV/
S5520HCT
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (PDF) icon
ขนาด: 6,368 KB
วันที่: มิถุนายน 2011
การปรับปรุงแก้ไข: 1.9
SC5650HCBRP ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (PDF) icon
ขนาด: 3,097 KB
วันที่: เมษายน 2010
การปรับปรุงแก้ไข: 1.2
S5520HC/
S5500HCV/
S5520HCT/
SC5650HCBRP
อัพเดตข้อมูลจําเพาะ (PDF) icon
ขนาด: 357 KB
วันที่: ธันวาคม 2012

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*