อะไหล่, รายการชิ้นส่วน, และคู่มือการกําหนดค่าสําหรับตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200RP

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000005863

16/01/2024

อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่า (PDF) icon
เอกสารนี้เป็นคู่มืออ้างอิงสําหรับลูกค้าในการสั่งซื้อส่วนประกอบเพื่อกําหนดค่าผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200RP

ขนาด: 1.31 MB
วันที่: พฤษภาคม 2016
การปรับปรุงแก้ไข: 2.8

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*