วิธีการปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานไอคอนถาดกราฟิก Intel ในศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005637

27/04/2023

ไอคอนถาดกราฟิก Intel เป็นเครื่องมือที่สะดวกสําหรับการเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel® หากคุณออกจากโปรแกรมแล้วและต้องการเปิดใช้งานอีกครั้ง หรือต้องการปิดไว้ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้

ค้นหาศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel จากเมนูเริ่มของ Windows ดับเบิลคลิกที่ ไอคอน ศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน

  1. คลิก การกําหนดลักษณะ ในเมนูนําทางด้านซ้าย
  2. ถัดจากการตั้งค่า ถาดระบบ ให้คลิกปุ่ม สลับเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานไอคอนถาดระบบ

General Settings screenshot