คู่มือการบูรณาการและคู่มือผู้ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005522

25/08/2021

คู่มือการผนวกรวมและคู่มือผู้ใช้ด้านล่างให้คําแนะนําการติดตั้งทีละขั้นตอนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

 
รุ่นคู่มือการรวมระบบ (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
NUC11BTMi7
NUC11BTMi9
คู่มือการรวมระบบPDF icon
7.9 MB กรกฎาคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
3.8 MB กรกฎาคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC11PAQi70QA
NUC11PAQi50WA

คู่มือการรวมระบบPDF icon
17.9 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1

คู่มือผู้ใช้PDF icon
622KB; มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1

NUC11PAHi7
NUC11PAHi5
NUC11PAHi3

คู่มือการรวมระบบPDF icon
18.0 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1

คู่มือผู้ใช้PDF icon
650 KB; มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1

NUC11PAKi7
NUC11PAKi5
NUC11PAKi3

คู่มือการรวมระบบPDF icon
14.6 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1

คู่มือผู้ใช้PDF icon
545 KB; มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1

NUC11PHKi7CAA
NUC11PHKi7C
คู่มือการรวมระบบPDF icon
16.7 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
728 KB; มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC11TNKv5
NUC11TNKv7
คู่มือการรวมระบบPDF icon
7.1 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
475 KB; มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 2
NUC11TNHi30P
NUC11TNHi50W
NUC11TNHi70Q
คู่มือการรวมระบบPDF icon
8 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
500 KB; มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 2
NUC11TNHi3
NUC11TNHi5
NUC11TNHv5
NUC11TNHi7
NUC11TNHv7
NUC11TNHi30L
NUC11TNHi50L
NUC11TNHv50L
NUC11TNHi70L
NUC11TNHv70L
คู่มือการรวมระบบPDF icon
8.8 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
540 KB; มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 2
NUC11TNKi3
NUC11TNKi5
NUC11TNKv5
NUC11TNKi7
NUC11TNKv7
คู่มือการรวมระบบPDF icon
7.9 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
444 KB; มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 2
รุ่นคู่มือการรวมระบบ (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้

NUC10i7FNHAA
NUC10i7FNHJA
NUC10i5FNHCA
NUC10i5FNHJA
NUC10i3FNHFA
NUC10i3FNHJA

คู่มือการรวมระบบPDF icon
19.2 MB พฤศจิกายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
458 KB; พฤศจิกายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 2
NUC10i7FNKPA
NUC10i5FNKPA
คู่มือการรวมระบบPDF icon
22.6 MB พฤศจิกายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
411 KB; พฤศจิกายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC10i7FNHC
NUC10i7FNH
NUC10i5FNHJ
NUC10i5FNHF
NUC10i5FNH
NUC10i3FNHF
NUC10i3FNH
คู่มือการรวมระบบPDF icon
19.2 MB พฤศจิกายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
458 KB; พฤศจิกายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC10i7FNKN
NUC10i5FNKN
NUC10i3FNKN

คู่มือการรวมระบบ PDF icon
16.9 MB เมษายน 2021; การปรับปรุง 1

คู่มือผู้ใช้ PDF icon
476 KB; เมษายน 2021; การปรับปรุง 1

NUC10i7FNHN
NUC10i5FNHN
NUC10i3FNHN

คู่มือการรวมระบบ PDF icon
16.9 MB เมษายน 2021; การปรับปรุง 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
535 KB; เมษายน 2021; การปรับปรุง 1
NUC10i7FNKP
NUC10i7FNK
NUC10i5FNKP
NUC10i5FNK
NUC10i3FNK
คู่มือการรวมระบบPDF icon
22.6 MB พฤศจิกายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
411 KB; พฤศจิกายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 1
รุ่นคู่มือการรวมระบบ (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
NUC9VXQNX
NUC9V7QNX
NUC9i9QNX
NUC9i7QNX
NUC9i5QNX
คู่มือการรวมระบบPDF icon
2.7 MB มกราคม 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
991 KB; พฤษภาคม 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 1.1
รุ่นคู่มือการรวมระบบ (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้

NUC8v7PNK
NUC8v5PNK
NUC8i3PNK

คู่มือการรวมระบบPDF icon
7.2 MB มกราคม 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 1

คู่มือผู้ใช้PDF icon
501KB; มกราคม 2020; การปรับปรุงแก้ไข:1
NUC8v7PNH
NUC8v5PNH
NUC8i3PNH
คู่มือการรวมระบบPDF icon
7.2 MB มกราคม 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
501KB; มกราคม 2020; การปรับปรุงแก้ไข:1

NUC8i7INHJA
NUC8i7INHPA
NUC8i5INHJA
NUC8i5INHPA

คู่มือการรวมระบบPDF icon
4 MB เมษายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
446 KB; เมษายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 1

NUC8i7INH
NUC8i5INH

คู่มือการรวมระบบPDF icon
4 MB เมษายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
427 KB;  เมษายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC8i7HNKQC
NUC8i7HVKVA
คู่มือการรวมระบบPDF icon
12.6 MB กรกฎาคม 2018; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
761 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC8i7HNK
NUC8i7HVK
คู่มือการรวมระบบPDF icon
11.64 MB เมษายน 2018; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
759 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
NUC8i7BEKQA
NUC8i5BEKPA
คู่มือการรวมระบบPDF icon
6.9 MB ตุลาคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
976 KB; ตุลาคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 2
NUC8i7BEHGA
NUC8i5BEHFA
NUC8i3BEHFA
คู่มือการรวมระบบPDF icon
6.9 MB ตุลาคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
682 KB; ตุลาคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 2

NUC8i7BEH
NUC8i5BEH
NUC8i3BEH

คู่มือการรวมระบบPDF icon
8.12 MB มีนาคม 2018; การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้PDF icon
668 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5

NUC8i7BEK
NUC8i5BEK
NUC8i3BEK

คู่มือการรวมระบบPDF icon
6.07 MB กรกฎาคม 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้PDF icon
544 KB; กุมภาพันธ์ 2020;  การปรับปรุงแก้ไข: 5
NUC8i3CYSM
NUC8i3CYSN
คู่มือการรวมระบบPDF icon
5.37 MB ส.ค. 2018; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
387 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
รุ่นคู่มือการรวมระบบ (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
NUC7i5DNKPCคู่มือการรวมระบบPDF icon
5.2 MB มิถุนายน 2018; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
405 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i5DNKPUคู่มือการรวมระบบPDF icon
8.3 MB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
403 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC7i3DNKTCคู่มือการรวมระบบPDF icon
5.2 MB มิถุนายน 2018; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
407 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i3DNHNCคู่มือการรวมระบบPDF icon
5.16 MB มิถุนายน 2018; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
455 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i7DNKE
NUC7i5DNKE
NUC7i3DNKE
คู่มือการรวมระบบPDF icon
8.01 MB มกราคม 2018; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
399 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i7DNHE
NUC7i5DNHE
NUC7i3DNHE
คู่มือการรวมระบบPDF icon
8.05 MB มกราคม 2018; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
472 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i5BNKP
NUC7i7BNKQ
คู่มือการรวมระบบPDF icon
6.9 MB พฤศจิกายน 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
506 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
NUC7i7BNHXG
NUC7i5BNHXF
คู่มือการรวมระบบPDF icon
9.2 MB ตุลาคม 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
560 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
NUC7i3BNHXFคู่มือการรวมระบบPDF icon
9.2 MB ตุลาคม 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC7i7BNHX1
NUC7i5BNHX1
NUC7i3BNHX1
คู่มือการรวมระบบPDF icon
8.55 MB เมษายน 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 3
คู่มือผู้ใช้PDF icon
520 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i7BNH
 
คู่มือการรวมระบบPDF icon
8.55 MB มกราคม 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 3
คู่มือผู้ใช้PDF icon
465 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i5BNHคู่มือการรวมระบบPDF icon
8.55 MB มกราคม 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i3BNHคู่มือการรวมระบบPDF icon
8.59 MB ธันวาคม 2016 การปรับปรุงแก้ไข: 2
NUC7i5BNKคู่มือการรวมระบบPDF icon
8.53 MB มกราคม 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 3
คู่มือผู้ใช้PDF icon
440 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i3BNKคู่มือการรวมระบบPDF icon
8.61 MB ธันวาคม 2016 การปรับปรุงแก้ไข: 2
รุ่นคู่มือการรวมระบบ (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
NUC6i7KYKคู่มือการรวมระบบPDF icon
10 MB เมษายน 2015; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
607 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC6i5SYH
NUC6i3SYH
คู่มือการรวมระบบPDF icon
8 MB พฤศจิกายน 2015; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
524 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
NUC6i5SYK
NUC6i3SYK
คู่มือการรวมระบบPDF icon
7.97 MB พฤศจิกายน 2015; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
499 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
รุ่นคู่มือการรวมระบบ (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
NUC5i7RYHคู่มือการรวมระบบPDF icon
4.58 MB มีนาคม 2015; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
342 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
NUC5i5RYH
NUC5i5RYHS
NUC5i3RYH
NUC5i3RYHS
NUC5i3RYHSN
คู่มือการรวมระบบPDF icon
4.92 MB มีนาคม 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 7
คู่มือผู้ใช้PDF icon
518 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 6
NUC5i5RYK
NUC5i3RYK
คู่มือการรวมระบบPDF icon
4.58 MB ธันวาคม 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 3
คู่มือผู้ใช้PDF icon
319 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
NUC5i5MYHE
NUC5i3MYHE
คู่มือการรวมระบบPDF icon
6.05 MB ธันวาคม 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้PDF icon
433 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
รุ่นคู่มือการรวมระบบ (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
NUC8CCHKR

คู่มือการรวมระบบ PDF icon
8.04 MB กันยายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 3

คู่มือผู้ใช้ PDF icon
657 KB; กันยายน 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 1

NUC8CCHKRNคู่มือการรวมระบบ PDF icon
7.3MB เมษายน 2021; การปรับปรุง 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
984 KB; เมษายน 2021; การปรับปรุง 1
NUC7CJYH
NUC7PJYH
คู่มือการรวมระบบPDF icon
8.10 MB มกราคม 2018; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
397 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
NUC7CJYHN
NUC7PJYHN
คู่มือการรวมระบบ PDF icon
9.8 MB เมษายน 2021; การปรับปรุง 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
433 KB; เมษายน 2021; การปรับปรุง 1
NUC7CJYSALคู่มือการรวมระบบPDF icon
6.81 MB เมษายน 2018; การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้PDF icon
378 KB; กุมภาพันธ์ 2020;  การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7CJYSAMNคู่มือการรวมระบบPDF icon
6.9 MB เมษายน 2021; การปรับปรุง 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
397 KB; เมษายน 2021; การปรับปรุง 1
NUC5CPYH
NUC5PPYH
คู่มือการรวมระบบPDF icon
12.7 MB พฤษภาคม 2015; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
307 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC6CAYSALคู่มือการรวมระบบPDF icon
8.49 MB ธันวาคม 2016 การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
403 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
NUC6CAYHคู่มือการรวมระบบPDF icon
8.57 MB ธันวาคม 2016 การปรับปรุงแก้ไข: 3
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
376 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
NUC5PGYHคู่มือการรวมระบบPDF icon
17.3 MB สิงหาคม 2015; การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้PDF icon
305 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
DE3815TYKHEคู่มือการรวมระบบPDF icon
7.40 MB กรกฎาคม 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 4
คู่มือผู้ใช้PDF icon
387 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
DN2820FYKHคู่มือการรวมระบบPDF icon
6.76 MB กรกฎาคม 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 6
คู่มือผู้ใช้PDF icon
402 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4

คู่มือผู้ใช้ Graphics EMGD PDF icon
789 KB; มีนาคม 2014
รุ่นคู่มือการรวมระบบ (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
D54250WYKH
D34010WYKH
 คู่มือผู้ใช้PDF icon
465 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
D54250WYK
D34010WYK
 คู่มือผู้ใช้PDF icon
367 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
D54250WYKHคู่มือการรวมระบบPDF icon
5.65 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 3
 
D34010WYKHคู่มือการรวมระบบPDF icon
5.64 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 3
 
D54250WYKคู่มือการรวมระบบPDF icon
6.45 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 7
 
D34010WYKคู่มือการรวมระบบPDF icon
6.45 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 7
 
DC53427HYEคู่มือการรวมระบบPDF icon
5.66 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 4
คู่มือผู้ใช้PDF icon
331 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
DCCP847DYEคู่มือการรวมระบบPDF icon
6.39 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 5
คู่มือผู้ใช้PDF icon
337 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
DC3217IYEคู่มือการรวมระบบPDF icon
5.40 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 6
คู่มือผู้ใช้PDF icon
337 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
DC3217BYคู่มือการรวมระบบPDF icon
5.42 MB กรกฎาคม 2013; การปรับปรุงแก้ไข: 5
คู่มือผู้ใช้PDF icon
337 KB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4

ดูตัวอย่างขั้นตอนการผสานรวมสําหรับ Intel NUC ขนาด 4x4