Join Us on the Journey

Subscribe below to stay up to date with the latest Intel offerings.

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ Intel สำหรับคำขอทางธุรกิจนี้ และ Intel อาจติดต่อคุณเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หากต้องการทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ Intel รวมถึงวิธีการจัดการการกำหนดค่าการทำงานและการตั้งค่าของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ ความเป็นส่วนตัว และ คุกกี้ ของ Intel

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ Intel สำหรับคำขอทางธุรกิจนี้ และ Intel อาจติดต่อคุณเพื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หากต้องการทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ Intel รวมถึงวิธีการจัดการการกำหนดค่าการทำงานและการตั้งค่าของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ ความเป็นส่วนตัว และ คุกกี้ ของ Intel