การสนับสนุนหลังการขาย ISO 9001:2015

รับรองว่า Intel Corporation - การสนับสนุนหลังการขาย สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 สำหรับการให้บริการสนับสนุนหลังการขาย และโลจิสติกส์ย้อนกลับสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel®