ตั้งแต่หน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ ไปจนถึง CXL

อ่านข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เพื่อทําความเข้าใจเส้นทางการย้ายจากหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ (PMem) ไปยังหน่วยความจําที่แนบมากับ CXL องค์กรต้องเผชิญกับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาต้องการโซลูชันหน่วยความจําที่ปรับสมดุลต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลกําลังใช้งานเวิร์คโหลดที่แตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีข้อกําหนดด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประสิทธิภาพ และความพร้อมใช้งานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้แนวคิดของ "หน่วยความจําระบบ" กําลังเปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมกําลังเปลี่ยนไปใช้การขยายหน่วยความจํา การตั้งชั้น และการเก็บพักเพื่อปรับต้นทุน ความจุ และประสิทธิภาพให้เหมาะสม Intel ได้พัฒนาและผลิตผล Intel Optane PMem เพื่อเร่งการนําหน่วยความจํารุ่นใหม่มาใช้ ในปี 2019 กลุ่มกิจการร่วมค้า Compute Express Link™ (CXL™) ได้ก่อตั้งขึ้น ซึ่ง Intel เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งเพื่อพัฒนามาตรฐานแบบเปิดสําหรับความสามารถของหน่วยความจํารุ่นใหม่ Intel ได้บริจาครหัสที่เป็นพื้นฐานของข้อมูลจําเพาะ CXL 1.0 ที่เผยแพร่ในเดือนมีนาคม 2019 เวอร์ชันถัดไปเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน 2019 (1.1) และในเดือนพฤศจิกายน 2020 (2.0) ใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการใช้งานตามมาตรฐาน I/O โมเดลการใช้งาน CXL และโซลูชันซอฟต์แวร์สามารถเปรียบเทียบได้กับรูปแบบการใช้งานและซอฟต์แวร์ที่รองรับ PMem Intel Optane ในขณะที่ระบบนิเวศ CXL 2.0 ทํางานในช่วงสองถึงสามปีข้างหน้า องค์กรจึงสามารถเริ่มเปลี่ยนไปใช้โซลูชันหน่วยความจําที่ใช้ CXL ที่รองรับรูปแบบการใช้งานได้ ดังนั้นองค์กรจึงสามารถใช้ Intel Optane PMem ในวันนี้ได้อย่างมั่นใจเพื่อตอบสนองความต้องการในการขยายและการแบ่งชั้นหน่วยความจําในราคาประหยัด แล้วจึงย้ายไปใช้โซลูชันที่ใช้ CXL เมื่อได้รับการพิสูจน์ในตลาด ข้อมูลสรุปเทคโนโลยีนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรสามารถบรรลุ TCO โครงสร้างพื้นฐานต่ําโดยการรวม Intel Optane PMem เข้ากับการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบัน รับประโยชน์จากการเพิ่มขยาย การจัดระดับ และการเก็บหน่วยความจําตามลําดับชั้น และเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ CXL ไปยังศูนย์ข้อมูลเมื่อพร้อมใช้งาน การทํางานร่วมกันระยะยาวของ Intel กับนักพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะช่วยให้ลูกค้าย้ายจากโซลูชันการแบ่งชั้นข้อมูลและหน่วยความจําที่ใช้ PMem Intel Optane ในปัจจุบันไปยังรูปแบบการใช้งานในอนาคตด้วยอุปกรณ์ CXL

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้