ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

เร็วขึ้นเกือบ 3 เท่า: 802.11ax 2x2 160 MHz รองรับอัตราข้อมูลตามทฤษฎีสูงสุด 2402 Mbps ซึ่งเร็วกว่าเกือบ 3 เท่า (2.8 เท่า) เมื่อเทียบกับ 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbps) ตามมาตรฐานตามที่ระบุในเอกสารในข้อกำหนดมาตรฐานไร้สาย IEEE 802.11 และต้องมีการใช้เราเตอร์เครือข่ายไร้สาย 802.11ax ที่กำหนดค่าในลักษณะคล้ายคลึงกัน

2

ลดความหน่วงได้ถึง 75%: อิงตามข้อมูลการจำลอง (79%) 802.11ax ที่มีและที่ไม่มี OFDMA โดยใช้ไคลเอนต์ 9 เครื่อง ความหน่วงโดยเฉลี่ยเมื่อไม่มี OFDMA อยู่ที่ 36 ms และความหน่วงโดยเฉลี่ยเมื่อมี OFDMA ลดลงเหลือ 7.6 ms การปรับปรุงความหน่วงต้องใช้เราเตอร์ 802.11ax (Wi-Fi 6) และไคลเอนต์ทุกเครื่องต้องรองรับ OFDMA

3

ครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนทั้งหมดราว 826 ล้านคนที่ต้องหยุดเข้าเรียนในชั้นเรียนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้านและ 43% (706 ล้านคน) ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน ขณะที่หลายประเทศส่วนใหญ่แก้ปัญหาด้วยการใช้การเรียนรู้ทางไกลผ่านดิจิทัลเพื่อให้มั่นใจว่าการศึกษายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง” UNESCO 4/21/20 – Startling Digital Divides in Distance Learning Emerge https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge