เมื่อกรอกแบบฟอร์มนี้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของคุณไปยังทีมความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กรโดยตรง โดยทีมของเราจะตรวจสอบคำขอของคุณและตอบกลับทันที โปรดระบุชื่อและอีเมลแอดเดรสเพื่อให้เราตอบกลับหาคุณได้โดยตรง

หมายเหตุสำคัญ: หากคุณสนใจขอรับเงินทุนหรือเงินช่วยเหลือ แบบฟอร์มนี้ไม่ใช่วิธีการติดต่อที่ถูกต้อง โปรดไปที่เว็บไซต์ Intel ในชุมชนของคุณเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมอบเงินทุน ขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือ และข้อมูลติดต่อสำหรับคำถามเกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคม

ต้องกรอกทุกช่องเว้นแต่มีการระบุไว้