• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

ประกาศและมาตรการในส่วนของ DMCA

ประกาศ

หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณถูกคััดลอกหรือถูกนําไปโพสต์บนเว็บไซต์ของเราโดยอาจก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของเราตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้:

Intel Copyright Agent
Legal Department
3100 NE Shute Road, M/S RS5-118
Hillsboro, OR 97124
อีเมล: copyrightagent@intel.com
โทรสาร: (503) 613-7292

หากคุณกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่โพสต์ในเว็บเพจของ intel.com โปรดทราบว่าการส่ง การโพสต์หรือจัดแสดงข้อมูลของคุณไปยังไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้อนุญาตให้ Intel และผู้ใช้ ได้รับการอนุญาตทั่วโลก ปราศจากค่าใช้จ่าย และไม่ผูกขาด ภายใต้ข้อกําหนดการใช้งานที่ระบุ โปรดเยี่ยมชมข้อกําหนดการใช้งาน

หากข้อมูลของคุณไม่ได้ถูกโพสต์ในเว็บไซต์ของ Intel มาก่อน การประกาศของคุณจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:

 1. รายละเอียดผลงานลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด หากคุณไม่ใช่เจ้าของผลงานลิขสิทธิ์ ให้แทรกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นดิจิตอลของตนเพื่อยืนยันว่าตนเองได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
 2. รายละเอียดตําแหน่งข้อมูลที่อ้างว่าถูกละเมิดในเว็บไซต์ของเรา
 3. ข้อมูลประกอบที่เพียงพอเพื่อให้ Intel สามารถติดต่อกับคุณ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลแอดเดรสสําหรับตอบกลับ
 4. คําแถลงยืนยันว่าคุณมีเจตนาโดยสุจริตให้เชื่อว่าการใช้งานข้อมูลที่มีการโต้แย้งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนหรือถูกต้องตามกฎหมาย และ
 5. คําแถลงชี้แจงจากคุณระบุเงื่อนไขลงโทษหากมีการให้การเป็นเท็จเพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่คุณแจ้งมีความถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

หลังจากได้รับหนังสือประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อมูลในข้อ 1 ถึง 5 ข้างต้น:

 1. Intel จะทําการลบหรือปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดดังกล่าว
 2. Intel จะส่งต่อหนังสือประกาศแจ้งเตือนดังกล่าวไปยังผู้ละเมิดที่ถูกกล่าวหา ("สมาชิก")
 3. Intel จะดําเนินการตามสมควรเพื่อแจ้งต่อสมาชิกให้ทราบโดยทันทีว่าบริษัทได้ทําการลบหรือปิดกั้นการเรียกค้นข้อมูลดังกล่าวแล้ว

การโต้แย้ง

เพื่อให้มีผลในทางกฎหมาย ให้ส่งหนังสือโต้แย้งแก่ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ Intel ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 1. ลายมือชื่อหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิก
 2. ข้อมูลบ่งชี้สื่อข้อมูลที่มีการลบหรือปิดกั้นการเรียกค้น และตําแหน่งที่มีการนําเสนอสื่อข้อมูลก่อนถูกลบทิ้งหรือปิดกั้นการเข้าถึง
 3. คําแถลงภายใต้เงื่อนไขกําหนดบทลงโทษกรณีให้การเป็นเท็จยืนยันว่าผู้สมัครเชื่อโดยสุจริตว่าสื่อข้อมูลถูกลบทิ้งหรือปิดกั้นการเข้าถึงเนื่องมาจากข้อผิดพลาดหรือการสําคัญผิดเกี่ยวกับสื่อข้อมูลที่ถูกลบทิ้งหรือปิดกั้นการเข้าถึง
 4. ชื่อสมาชิก ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุคําแถลงว่าสมาชิกยินยอมปฏิบัติตามอํานาจศาลประจําเขตพื้นที่ของรัฐบาลกลางตามที่อยู่ที่ระบุ หรือในกรณีที่สมาชิกอยู่นอกสหรัฐฯ สมาชิกยินยอมอยู่ใต้อํานาจศาลที่ผู้ให้บริการเปิดดําเนินการ และสมาชิกยินยอมให้มีการดําเนินการโดยบุคคลที่ทําการประกาศแจ้งเตือนหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

หลังจากได้รับการโต้แย้งระบุข้อมูลตามที่แจ้งในข้อ 1 ถึง 4 ข้างต้น:

 1. Intel จะจัดส่งสําเนาหนังสือโต้แย้งให้แก่คุณซึ่งเป็นฝ่ายร้องเรียน
 2. Intel จะแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีการเผยแพร่สื่อข้อมูลที่ถูกลบทิ้งกลับคืนหรือยกเลิกการปิดกั้นการเข้าถึงสื่อข้อมูลดังกล่าวภายในสิบ (10) วันทําการ
 3. Intel จะเผยแพร่สื่อข้อมูลที่ถูกลบทิ้งคืนหรือยกเลิกการปิดกั้นการเข้าถึงสื่อข้อมูลดังกล่าวภายในสิบ (10) ถึงสิบสี่ (14) วันทําการหลังจากได้รับการโต้แย้ง ทั้งนี้ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ Intel จะต้องไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากคุณว่ามีการดําเนินคดีทางศาลเพื่อจํากัดไม่ให้สมาชิกดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการละเมิดซึ่งเกี่ยวกับสื่อข้อมูลดังกล่าวในเครือข่ายหรือระบบของ Intel

การยกเลิกบัญชี

Intel อาจยกเลิกการเป็นเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกภาพในเว็บไซต์ของ Intel หากบุคคลดังกล่าวกระทําการละเมิดซ้ํา ตามแต่กรณีที่เหมาะสม หากคุณเชื่อว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกนั้นกระทําการละเมิดซ้ํา โปรดทําตามคําแนะนําข้างต้นเพื่อติดต่อตัวแทน DMCA ของ Intel และจัดหาข้อมูลที่เพียงพอให้กับเราเพื่อตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกนั้นได้กระทําการละเมิดซ้ํา

©ลิขสิทธิ์ Intel Corporation สงวนลิขสิทธิ์ Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA

ประกาศและมาตรการในการเรียกร้องเกี่ยวกับกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมาย Digital Millennium Copyright Act

Intel Corporation (Intel) จะมีการดําเนินการกรณีถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมาย Digital Millennium Copyright Act DMCA ระบุขั้นตอนสําหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแจ้งข้อมูลกับผู้ให้บริการระบบออนไลน์ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น เมื่อมีการแจ้ง DMCA ที่ถูกต้อง ผู้ให้บริการจะมีการตอบกลับตามขั้นตอนโดยการลบหรือปกปิดเนื้อหาที่มีการละเมิดดังกล่าว เมื่อมีการลบหรือปกปิดเนื้อหาที่มีการละเมิดภายใต้ DMCA บริษัทจะดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อติดต่อกับเจ้าของข้อมูลที่มีการลบหรือปกปิดดังกล่าวเพื่อให้อีกฝ่ายทําการโต้แย้ง หลังจากมีการโต้แย้ง เราจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวกลับคืน ยกเว้นได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการแจ้งเตือนว่ามีการดําเนินคดีทางศาลเพื่อระงับไม่ให้ผู้ละเมิดที่ถูกกล่าวหากระทําการอันเป็นการละเมิดต่อไป Intel อาจจัดหาสําเนาประกาศแจ้งดังกล่าวให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการโต้แย้งหรือแก่บุคคลภายนอกภายใต้ดุลพินิจที่เห็นสมควรหรือตามที่กฎหมายกําหนด นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ Intel ไม่ได้ปกป้องข้อมูลที่จัดหาภายใต้ประกาศแจ้งเหล่านี้

หมายเหตุ: ข้อมูลต่อไปนี้จัดหาให้โดยเฉพาะเพื่อแจ้งให้ Intel ทราบว่าสื่อข้อมูลลิขสิทธิ์ของคุณอาจกําลังถูกละเมิด คําร้องอื่น ๆ เช่นการขอความช่วยเหลือทางเทคนิค การแจ้งการใช้อีเมลอย่างไม่เหมาะสม และการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์จะไม่ได้รับการตอบกลับใด ๆ ภายใต้กระบวนการนี้