• <กลับสู่คอลเล็คชั่น

แยกตามระดับชั้น

Unit Plan Index

 

ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3


สัตว์โลกกระดึ๊บกระดึ๊บ: บางอย่างตัวเล็ก ทําไมฤทธิ์เยอะ
ช่วงชั้นที่ 1, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ไอน์สไตน์กล่าวว่า “จินตนาการสําคัญกว่าความรู้” ดังนั้นโลกแห่งจินตนาการของเด็กจึงเป็นโลกที่สวยงาม และสร้างสรรค์ โครงงาน สัตว์โลกกระดึ๊บกระดึ๊บ จึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ท่องไปในโลกของแมลงและสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมากมาย เพื่อเรียนรู้ชีวิตของสัตว์เหล่านั้น

มองคนจากโคลงโลกนิติ: วรรณกรรมช่วยให้เราเข้าใจตัวเองดีขึ้นได้อย่างไร
ช่วงชั้นที่ 1, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, เทคโนโลยี, สังคมศึกษา
คนในอดีตมีวิธีสอนบุตรหลานผ่านทางโคลงกลอน เพื่อเป็นการง่ายแก่การจดจํา และถ่ายทอดจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลาน โคลงโลกนิติเป็นโคลงกลอนโบราณที่ไม่เคยตกยุคสมัย โครงงาน “มองคนผ่านโคลงโลกนิติ “ จึงเหมาะอย่างยิ่งทั้งในด้านความงามเชิงฉันทลักษณ์ และความหมายที่แฝงอยู่ในภาษาที่ใช้ การให้นักเรียนวิเคราะห์จึงเป็นการเรียนรู้ทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน

กลับสู่ด้านบน

อนุบาล


การเดินทางที่ยาวไกล: ทําอย่างไรให้ปลอดภัย
อนุบาล และช่วงชั้นที่ 1, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สุขศึกษา เป็นต้น
จินตนาการเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่สําหรับเด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ แม้แต่ไอน์สไตน์เองยังให้ความสําคัญกับจินตนาการมากกว่าความรู้ จึงเป็นที่มาของโครงงาน “รถยนต์แห่งอนาคต”  ความรู้เรื่องยานพาหนะ การเดินทางจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถออกแบบยานพาหนะแห่งจินตนาการได้อย่างไร โครงงานนี้จึงช่วยกระตุ้นจินตนาการให้เกิดกับเด็กเล็กได้อย่างน่ามหัศจรรย์

คูณเพื่อชีวิต: เราสามารถมีชีวิตอยู่โดยไม่มีตัวเลขได้ไหม

ช่วงชั้นที่ 1, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น  คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์ และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงงาน “คูณเพื่อชีวิต” เกิดขึ้นจากการเรียนเรื่องการคูณแล้วให้นักเรียนตัวน้อยนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยมีการกําหนดโครงงานร้านอาหารจําลองขึ้น และ มอบหมายงานให้นักเรียนได้ดูแล กิจการ และ คิดรายการอาหารสําหรับเพื่อนในชั้นเรียน โดยทรอดแทรกด้วยกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

ดอกไม้มหัศจรรย์: ธรรมชาติยิ่งใหญ่แค่ไหน
ช่วงชั้น: อนุบาล,  บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น ภาษาไทย ,  คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา,  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เด็กๆ อนุบาลตัวน้อยจะได้เรียนรู้ และ ทํากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง โดยมีบทบาทสมมุติเป็นนักสํารวจธรรมชาติที่ได้ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากสถานที่จริง ศึกษารายละเอียดและทํากิจกรรมต่าง ๆ

ดอกไม้ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ใกล้ตัว ได้ถูกหยิบมาเป็นตัวดําเนินเรื่อง ในการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ รวมทั้งพัฒนาทักษะอื่นๆที่จําเป็น โดยที่เด็กๆ ได้ลงมือทดลองด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น การปลูก , ดูแล และ ศึกษาการเจริญเติบโตของดอกไม้ , การทําอาหารจากดอกไม้  และ ศึกษาประโยชน์ของดอกไม้โดยเชื่อมโยงไปยังศิลปวัฒนธรรม และ กิจกรรมในชีวิตประจําวัน ของเด็กๆ และ ผู้ปกครอง

กลับสู่ด้านบน

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6


เศษส่วนที่มองเห็นได้
ช่วงชั้นที่ 2, คณิตศาสตร์
นักเรียนจะเรียนรู้ความสําคัญของความแม่นยําทางคณิตศาสตร์และ สวมบทบาทในอาชีพที่ใช้เศษส่วนในหน้าที่การงาน หลังการทําวิจัย นักเรียนจะจัดทําและแลกเปลี่ยนงานนําเสนอด้วยมัลติมีเดียหรือจดหมายข่าวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการรู้เศษส่วนในอาชีพที่เลือก

แผนจัีดการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร Intel Teach Essentials V10.1

มหกรรมการแข่งปลูกถั่ว
ช่วงชั้นที่ 2, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
การแข่งขันปลูกถั่วกําลังจะเริ่มขึ้น เป็นการแข่งขันร่วมกับชั้นเรียนในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อหาว่าทีมที่ทํางานประสานกันทีมใดจะสามารถปลูกถั่วได้สูงที่สุด โดยการควบคุมตัวแปรบางประการ (รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการปลูกและเมล็ดถั่ว) ประมาณ 7-8 ทีมจากแต่ละห้องเรียนจะออกแบบและทําการทดลองปลูกต้นถั่วเพื่อค้นหาสภาพที่เหมาะสมกับการปลูก นักเรียนจะสังเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอในจดหมายข่าวซึ่งอธิบายโครงงาน แผนงานของกลุ่มในการปลูกถั่ว,และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับถั่ว

แผนจัีดการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร Intel Teach Essentials V10.1

จากทะเลสู่ทะเล

ช่วงชั้นที่ 2, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา เช่น สังคม ภาษาศิลป์ คณิตศาสตร์
เป็นโครงงานที่แบ่งเป็น 2 ส่วนซึ่งนักเรียนจะศึกษาเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ในภูมิภาคและความสําคัญของเมืองเหล่านั้นในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการค้าและการพาณิชย์ ในส่วนแรกนักเรียนจะสวมบทบาทเป็นลูกจ้างของสภาหอการค้า เพื่อบอกกับผู้มาเยือนเกี่ยวกับชุมชนต่าง ๆ ในท้องถิ่น นักเรียนจะใช้เว็บเควสท์วิจัยเมืองต่าง ๆ ในชุมชน และเขียนแผ่นพับเพื่อบอกเล่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่สองของโครงงาน นักเรียนจะศึกษาลึกซึ้งถึงเศรษฐศาสตร์ของการค้าและผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและใช้ทักษะการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจนัยทางการค้าได้ดีขึ้น นักเรียนเรียนรู้พื้นฐานของการส่งสินค้าออกและสินค้าเข้า จากนั้นแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการค้าให้กับเพื่อนคนอื่น ๆ

แผนจัีดการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร Intel Teach Essentials V10.1

ซินเดอเรลลาอยู่ที่ไหนในโลก

ช่วงชั้นที่ 2, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา เช่น ภาษา สังคมศึกษา
ในหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนจะเดินทางรอบโลกเพื่อดูว่าวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อนิทานเรื่องซินเดอเรลลาอย่างไร ขณะที่ทํากิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนจะอ่านและวิเคราะห์นิทานคลาสสิกหลากหลายต้นฉบับ เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอรรถทางวรรณกรรม และศึกษาการพัฒนาของตัวละคร และความแตกต่างที่ทัศนคติสามารถทําให้เกิดในการเล่านิทาน

แผนจัีดการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร Intel Teach Essentials V10.1

ทุ่ซาฟารีง: อะไรคือราคาของชีวิต
ช่วงชั้นที่ 2, วิทยาศาสตร์
นักธรรมชาติวิทยารุ่นเยาว์ช่วยผู้มาเยือนทุ่งซาฟารีเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย การพึ่งพาซึ่งกันและกัน และความมหัศจรรย์ของชีวิตในป่าอาฟริกัน

แผนจัีดการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร Intel Teach Essentials V10.1

สายใยในผัก: อยู่อย่างไรให้ไร้พิษ
ช่วงชั้นที่ 2, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เด็กไม่กินผัก เป็นที่มาของโครงงาน สายใยในผัก เพื่อให้เด็ก ๆ เห็นประโยชน์ของกากใยอาหารที่เป็นส่วนสําคัญในผักทุกชนิด นักเรียนจะศึกษาวิธีการที่เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ รวมทั้งการแปรรูปผักในลักษณะต่าง ๆ ที่อาจทําให้เด็ก ๆ หันมากินผักมากขึ้น

พอเพียง เพียงพอ: เท่าไรจึงจะพอเพียง
ช่วงชั้นที่ 2, บูรณาการสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, สังคม, การงานอาชีพ และคอมพิวเตอร์กับปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ ออมเพื่ออนาคต เกิดขึ้นจากแนวคิดตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจหลักการในเรื่องนี้ด้วยตนเอง จึงเกิดความคิดที่จะให้เด็ก ๆ ประกวดแผนการออมที่สอดคล้องกับหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข   

เถ้าแก่น้อย นฤ...ธ: ทําอย่างไรถึงเป็น.....มหาเศรษฐี

ช่วงชั้นที่ 2, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น คณิตศาสตร์,  สังคมศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, คหกรรม
โครงงาน “เถ้าแก่น้อย นฤ...ธ” จัดทําขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เรื่องระบบเศรษฐกิจ และปัจจัยที่จําเป็นสําหรับการประกอบธุรกิจส่วนตัว นักเรียนจะมีโอกาสได้สัมผัสกับเจ้าของธุรกิจ และวางแผนดําเนินธุรกิจที่ตนสนใจด้วยตนเอง   
 
อาหารดี มีประโยชน์: ทําอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดี
ช่วงชั้นที่ 2 , บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น สุขศึกษา, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี

โครงงานนักโภชนาการน้อย เป็นโครงงานที่ให้นักเรียนมีโอกาสช่วยเหลือดูแลสุขภาพของเพื่อน คอยติดตามว่าอาหารหรือขนมที่เพื่อน ๆ ชอบรับประทานนั้นมีสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งเสนอแนะอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในรูปของสื่อมัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์

สายสัมพันธ์แห่งชีวิต: อยู่ร่วมกันอย่างไรให้เป็นสุข
ช่วงชั้นที่ 2 , ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

สภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันกําลังเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน โครงงานนักสัตววิทยารุ่นเยาว์จึงเกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตตามสภาพจริง การทํางานในโครงงานนี้จะช่วยกระตุ้นจิตสํานึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อสิ่งมีชีวิต

ผ้าไทยลายใหม่ของแม่:
เรขาคณิตทําได้มากกว่าที่คิดอย่างไร

ช่วงชั้นที่ 2 , บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น ภาษาไทย ,  คณิตศาสตร์,  สังคมศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้มีจินตนาการสร้างสรร ออกแบบผลงานที่นําไปใช้ได้จริงในชีวิตของเขา คือ การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาตร์ เรื่อง เรขาคณิต  ส่วนของระนาบ จุด  เส้น  ส่วนโค้ง  วงกลม  เพื่อนําไปออกแบบลายผ้าให้คุณแม่ ซึ่งจะไม่ซ้ําแบบใคร  นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดให้เด็กคิดถึงต้นทุนและราคาถ้าจะทําเป็นสินค้าที่ขายได้ของชุมชน

เบญจศีล  เบญจธรรม: คนเราจะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขได้อย่างไร

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6, ภาษาไทย, สังคม, คอมพิวเตอร์, พุทธศาสนา

จะนําหลักธรรมที่ศึกษามาวิเคราะห์สถานการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน และเปรียบเทียบว่า แต่ละกรณีศึกษาที่นํามานั้น หากนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ จะช่วยบรรเทาหรือคลี่คลายความรุนแรงของปัญหานั้น ๆ ได้อย่างไร โดยศึกษาจากมุมมองของนักเรียนและของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรม โดยผู้เรียนจะนําผลที่ได้จากการศึกษามานําเสนอในรูปของมัลติมีเดีย, สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์ตามความสนใจของตนเอง

กลับสู่ด้านบน

ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3อย่าทิ้งขยะใส่โลก: ใครกําหนด - ความรับผิดชอบต่อสังคม
ช่วงชั้น: ช่วงชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์
ในโครงงานอนุรักษ์ข้ามสาระการเรียนรู้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะนําเสนอสถานการณ์ให้ทราบว่าแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเหลืออีกแล้วในชุมชนท้องถิ่น โดยนักเรียนจะสวมบทบาทเป็นที่ปรึกษาการจัดการเศษขยะ และการวิเคราะห์วิธีการจัดการกับเศษขยะในโรงเรียนและชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทีมจะพัฒนาโครงการการนํากลับมาใช้ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการวิเคราะห์ ในการแสดงผลงานนักเรียนจะแปลงเศษขยะให้กลายเป็นทรัพย์สิน โดยนําวัสดุจากเศษขยะเปลี่ยนเป็นสินค้าที่สวยงามและนําไปขายในเทศกาลในวันหยุด

แผนจัีดการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร Intel Teach Essentials V10.1

การสํารวจอวกาศ: เราสํารวจอวกาศทําไม
ช่วงชั้น: ช่วงชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์กายภาพ
โครงงานสํารวจอวกาศโดยศึกษาจากภารกิจอวกาศที่เฉพาะเจาะจงและการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่แตกต่างกัน โดยกําหนดให้นักเรียนใช้เครื่องมือ Showing Evidence Tools ทําการสังเคราะห์งานวิจัยและแยกแยะข้อดีข้อเสียของการสํารวจอวกาศและจัดทําผลงานเพื่อสนับสนุนตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง และเข้าร่วมโต้วาทีในหัวข้อการสํารวจอวกาศควรดําเนินต่อไปหรือไม่ อย่างไร และใครควรรับผิดชอบในด้านเงินทุน

แผนจัีดการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร Intel Teach Essentials V10.1

จุดหมายคืออเมริกา: ความหวัง อนาคตของเรา : ทําไมต้องเสี่ยง
ช่วงชั้นที่ 3, สังคมศึกษา
นักเรียนจะเดินทางย้อนกลับไปในสมัยตอนปลายศตวรรษที่สิบเก้า และต้นศตวรรษที่ยี่สิบเพื่อสัมผัสประสบการณ์ชีวิตผ่านทางสายตาของผู้อพยพชาวยุโรปซึ่งเป็นคนกลุ่มแรกที่แตะแผ่นดินสหรัฐอเมริกา

ใครกําหนดบรรจุภัณฑ์: ทําอย่างไรจึงจะแตกต่างจากปกติ

ช่วงชั้นที่ 3, ศิลปะและ เทคโนโลยี
ด้วยคําถามง่าย ๆ ของครูสุภารัตน์ว่า “นักเรียนเคยซื้อสินค้าเพราะอยากได้แค่กล่องไหม” เป็นที่มาของโครงงาน ใครกําหนดบรรจุภัณฑ์ นักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ออกสํารวจความคิดเห็นของคนในวัยต่าง ๆ เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน
 
อาหารพื้นบ้านที่ถูกลืม: ทําอย่างไรจึงจะคงอยู่ตลอดไป
ช่วงชั้นที่ 3, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น สังคมศึกษา, สุขศึกษา, การงานอาชีพและ เทคโนโลยี
โครงงานอาหารพื้นบ้านที่ถูกลืม เป็นโครงงานที่ต้องการอนุรักษ์อาหารหรือขนมพื้นบ้านที่กําลังสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย คุณค่าของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารหรือขนมแต่ละชนิดที่หลากหลายและสามารถทดแทนการขาดแคลนสารอาหารชนิดอื่นได้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่แฝงอยู่ในอาหารหรือขนมพื้นบ้านแต่ละชนิด
 
เราคือธรรมชาติ: How can Man and Nature live in harmony?
ช่วงชั้นที่ 3, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะและ เทคโนโลยี
เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ โดยผ่านเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งกับต้นไม้ ซึ่งเป็นทั้งเพื่อนในยามเหงา และเป็นผู้ให้จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต นอกจากความงามทางด้านภาษาที่เรียบง่าย ไพเราะกินใจแล้วยังแฝงแง่คิดที่ดีให้กับผู้อ่าน

การงอกงามของชึวิต: การเปลี่ยนแปลงอย่างไรส่งผลต่อการดําเนินชีวิต
ช่วงชั้นที่ 3, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น วิทยาศาสตร์,  ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, เกษตรกรรม, คอมพิวเตอร์
โครงงานยุวเกษตรกร  เป็นโครงงานที่เกิดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง จากนั้นใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่ององค์ประกอบของดิน มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประสบการณ์ที่ได้จากโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและครอบครัวในอนาคต

ของดีเมืองแปดริ้ว: ความนิยมและชื่อเสียงวัดได้อย่างไร
ช่วงชั้นที่ 3, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสืบค้นหาของดีเมืองแปดริ้วด้วยการปฏิบัติการจริง ตามสถานประกอบการโดยศึกษาหาข้อมูลจากเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อจัดทําเป็นโครงงานที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
    
น้ําสมุนไพรสูตรเฉพาะของฉัน: อย่างไรเรียกว่าพอดี
ช่วงชั้นที่ 3 , บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สุขศึกษา
โครงงานน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นโครงงานที่ต่อเนื่องจากการนําความรู้เรื่องอัตราส่วนไปใช้ในชีวิตประจําวัน โดยเชื่อมโยงกับกระแสนิยมเรื่องรักสุขภาพ นักเรียนได้มีโอกาสทดลองและหาสูตรสําเร็จสําหรับปรุงน้ําสมุนไพรเพื่อออกจําหน่ายให้กับเพื่อนนักเรียน และผู้สนใจทั่วไป

กลับสู่ด้านบน

ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6


โรมิโอและจูเลียต
ช่วงชั้นที่ 4, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา เช่น วรรณกรรม
นักเรียนทําวิจัยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เรื่องโรมิโอและจูเลียต รวมทั้งสมัยของเช็คสเปียร์เพื่อให้เข้าใจบทละครได้ดีขึ้น หลังการอ่านบทละครแล้ว นักเรียนจะนําแก่นเรื่อง (themes) และประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องไปใช้ในชีวิตปัจจุบัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอายุ เช่น การสื่อสารกับพ่อแม่ การต่อสู้กับอาชญากรรมและความรุนแรงที่น่ารังเกียข และการป้องกันการฆ่าตัวตาย นักเรียนจะทํางานเป็นกลุ่มเพื่อวางแผนและผลิตผลงานจากประเด็นที่เลือกซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน แต่ละกลุ่มทําวิจัยถึงความต้องการปัจจุบันและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และตัดสินใจกําหนดแผนการปฏิบัติงาน

แผนจัีดการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร Intel Teach Essentials V10.1

ความลึกลับของชาวมายัน
ช่วงชั้นที่ 4, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา เช่น ภาษาสเปน วัฒนธรรมโบราณ
งานวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับอารยธรรมของมายันในยุคคลาสิก และมุมมองใหม่จากการบันทึกในระยะแรกเป็นสาเหตุให้เกิดการตีความที่เปลี่ยนไป ในหน่วยการเรียนรู้นี้ นักเรียนจะทําหน้าที่เป็นหน่วยวิจัยทําการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ของสังคมมายันในยุคคลาสิค โดยการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง ความกดดันด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวทางการค้า นักเรียนจะพยายามระบุว่าสังคมมีปฏิกริยาอย่างไรต่อการคุกคามทิ่เกิดขึ้นกับวัฒนธรรม โดยศึกษาถึงปัจจัยที่นํามาสู่การล่มสลายของอาณาจักรมายันที่เก่าแก่ นักเรียนจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองโดยการศึกษาผ่านการประเมินค่าของวัฒนธรรมอื่น และในยุคสมัยต่าง ๆ

แผนจัีดการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร Intel Teach Essentials V10.1

ทํานายอนาคต
ช่วงชั้นที่ 4, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา เช่น พีชคณิต สังคมศึกษา
นักเรียนจะสวมบทบาทเป็นนักสถิติ โดยเลือกหัวข้อที่สนใจ (อัตราการติดเชื้อเอดส์ การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเบสบอลโดยเฉลี่ย การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรของรัฐ และอื่น ๆ ) และรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับหัวข้อนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การใช้เครื่องมือคํานวณกราฟและฟังก์ชันการถดถอยแบบ exponential หรือตารางทําการและฟังก์ชันเส้นแสดงแนวโน้มการถดถอย นักเรียนได้ค่าสมการสําหรับเส้นโค้งที่เหมาะที่สุดสําหรับข้อมูล ข้อมูลที่แท้จริงและเส้นโค้งที่เหมาะที่สุดจะนํามาแสดงเป็นกราฟ และแสดงการคาดเดาสําหรับอนาคตในรูปของกราฟ ท้ายที่สุดนักเรียนจะประเมินและนําเสนอนัยสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของการคาดคะเน และความสมเหตุสมผลของการสํารวจทางสถิติเป็นเครื่องมือสําหรับคาดเดาอนาคต

แผนจัีดการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร Intel Teach Essentials V10.1

ปริศนามาลาดี้: เราจะตัดสินอย่างไรว่าข้อเรียกร้องทางวิทยาศาสตร์ใดเชื่อถือได้
ช่วงชั้น: ช่วงชั้นที่ 4 เคมี
นักเรียนในวิชาเคมีจะสวมบทบาทเป็นนักสํารวจทําการวิเคราะห์หลักฐานและนําความรู้เรื่องกฎของก๊าซไปใช้ตัดสินที่มาของสารพิษที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด  นักสํารวจจะใช้เครื่องมือ Showing Evidence Tool จัดเรียบเรียงหลักฐานและทําเป็นข้อสรุป จากนั้นโต้แย้งกรณีศึกษาของตนเองในศาลจําลองที่สร้างขึ้น

แผนจัีดการเรียนรู้สําหรับหลักสูตร Intel Teach Essentials V10.1

ประติมากรรมในสวนศรี:
งานศิลปะจําเป็นต้องสวยเท่านั้นหรือ

ช่วงชั้นที่ 4, บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น คณิตศาสตร์,  ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นักประติมากรมือใหม่ กลุ่มละ 3-4 คน ร่วมกันวางแผน, ศึกษา, สํารวจ, รวบรวม, ตัดสิน, วิเคราะห์, สังเคราะห์ และประเมินหาข้อสรุปสําหรับการออกแบบประติมากรรมเชิงนามธรรมชิ้นใหม่ และทําโครงสร้างขึ้นด้วยโฟมและปูนปาสเตอร์ และท้ายที่สุดร่วมกันผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการออกเป็นงานนําเสนอด้วยมัลติมีเดีย

ของดีศรีสําโรง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง: ทําอย่างไรชาวศรีสําโรงจึงจะอยู่ดี กินดี มีความสุข
ช่วงชั้นที่ 4 , บูรณาการในหลายกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น การงานอาชีพ, สังคมศึกษา, ท้องถิ่นของเรา และคอมพิวเตอร์
การทําโครงงานเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นที่สะท้อนถึงหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาสินค้าที่เหมาะสําหรับจะลงทุนเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และส่งเสริมเป็นสินค้าประเภทหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล ในลักษณะบูรณาการข้ามวิชา ด้วยการศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านอาชีพ ทรัพยากรที่เอื้อต่ออาชีพ ตลอดจนเศรษฐกิจและรายได้โดยรวมของชาวศรีสําโรง

Good Food. Good Health.: Are you healthy?
ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6, Sciences, Social studies, Hygiene, English, Computer
New generations love western ways of life. They ignore the local wisdom, especially northern food and enjoy pizza, spaghetti. In order to encourage them to look back at good nutrition in local food, Ajarn Vinyuvadee came up with one project for students to compare what are good nutrients in local food and western food that students prefer.

กลับสู่ด้านบน

ข้อมูลเพิ่มเติม