เปิด/ปิดแถบการเปรียบเทียบ

เกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลคำขอของคุณ

โปรดรีเฟรชหน้า หรือกลับสู่ หน้าหลัก

1 โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M

ประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ขึ้นกับการประมาณโดย SPEC CPU2006 Intel สำหรับทั้งประสิทธิภาพและพลังงานที่คอร์ การเปรียบเทียบที่ทำ เทียบกับ ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel Core เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า

2 โปรเซสเซอร์ Intel ที่ปราศจากความขัดแย้ง

"ปราศจากความขัดแย้ง" หมายถึง "ปราศจากความขัดแย้งใน DRC" ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้คำนิยามว่าหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง (ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และ/หรือทอง) ซึ่งสร้างเงินทุนสนับสนุนหรือผลประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อม แก่กองกำลังติดอาวุธในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) หรือประเทศที่เกี่ยวข้อง เรายังใช้คำว่า "ปราศจากความขัดแย้ง" ในความหมายที่กว้างกว่าเพื่อหมายถึงซัพพลายเออร์, ห่วงโซ่อุปทาน, โรงหลอมและสกัด ซึ่งมีแหล่งที่มาของแร่ที่มีข้อขัดแย้งที่มิได้มีส่วนสนับสนุนทางการเงินต่อความขัดแย้งใน DRC หรือประเทศใกล้เคียง ไม่สามารถยืนยันว่าโปรเซสเซอร์ Intel ที่ผลิตก่อนวันที่ 1 มกราคม 2013 จะปราศจากความขัดแย้ง คำนิยามปราศจากความขัดแย้งอ้างถึงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นหลังจากวันที่ดังกล่าว สำหรับโปรเซสเซอร์ชนิดบรรจุกล่องของ Intel คำนิยามปราศจากความขัดแย้งจะหมายถึงโปรเซสเซอร์เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่แถมให้ เช่น ฮีทซิงค์/อุปกรณ์ระบายความร้อน

Please rotate your device