เอฟพีจีเอ Optical Transport

Optical Transport

เครือข่าย Optical Transport ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเครือข่ายใยแก้วนำแสงของเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งผนวกรวมแพลตฟอร์มบริการเลเยอร์ในระดับที่สูงขึ้น หรือเครือข่ายท้องถิ่นไว้ร่วมกันในระยะทางที่ไกลขึ้น