แคตตาล็อก Intel® FPGA Technical Training

{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-932199fcafcc4517bbfcc4d2cc1b6372","etm-7bccbd65d318426aa45eafa0a326300d","etm-ed995115f7784ad5b5a391fe64966b64"],"EXCLUDE":["etm-ececc448f2f54f0e87cdf5558856b275","etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c"],"AND":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653155","resultPerPage":400.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"guidetmbdb75e27c254410ca46a751183e100c5","field":"stm_10355_th","type":"hierarchical","basePath":"Subject","displayName":"หัวข้อ: การออกแบบ FPGA","deprecated":false,"rootFilter":"guidetmbdb75e27c254410ca46a751183e100c5","rootPath":["Subject","Design","FPGA Design"],"position":1},{"facetId":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","field":"stm_10385_th","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"ตระกูลอุปกรณ์ FPGA","deprecated":false,"rootFilter":"guidetm83741EA404664A899395C861EDA3D38B","rootPath":["Primary Content Tagging","Intel® FPGA","อุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้ Intel®"],"position":2},{"facetId":"@stm_10391_th","field":"stm_10391_th","type":"specific","basePath":"Audience","displayName":"Audience","deprecated":false,"rootFilter":"","position":3},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"],"cardView":false,"sorting":"AtoZ","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"coveoSplitSize":500,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":true,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_contenttype","type":"contenttype","gtv":"ประเภทข้อมูล","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true,"relatedAssetsEnable":true,"disableExpandCollapseAll":false,"enableRelatedAssetsOnExpandAll":false}

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้