ดัชนีเอกสารFPGA

{"collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-74fc3401b6764c42ad8255f4feb9bd9e","etm-d3b801521ba841da80fdd1a3aae06299","etm-20ef38132a9243a0826bd1e320b198f9","etm-c11f0aa1f33b43f6a012dd08ee8ec374","etm-918f05f708794551a10e44d5545c4d19","etm-1e82c0064b9249578dabd58249f24c5b","etm-73cf3cc1679b467c94e69dbcdde7fc7f","etm-311b343e94614a85b7ecd4d3c3c06fb5","etm-b937c9435535486fb55a4aabbaff9244"],"EXCLUDE":["etm-f6e0d09943a943d383e81b5f64a3956c"],"AND":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"],"Child":["682445","682724","682725","682726","682727","682728","682729","682730","682731","682732","682733","682734","682735","682736","682737"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"653104","resultPerPage":50.0,"filters":[{"facetId":"@stm_10386_th","field":"stm_10386_th","type":"specific","basePath":"Curated","displayName":"Curated","deprecated":false,"rootFilter":"","position":0},{"facetId":"fpgadevicefamily","type":"fpgadevicefamily","deprecated":true,"name":"fpgadevicefamily","position":1},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":2},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":3}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-DA5A91DF-5E20-493F-9B3E-14E037831DF1"],"cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}]}

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้