ข้อมูลไดรเวอร์ USB หน่วยการเขียนโปรแกรม (APU) Altera® สําหรับ Windows XP

Windows จะพรอมท์ให้คุณติดตั้งไดรเวอร์ APU Universal Serial Bus (USB) เมื่อเสียบ APU แล้ว

Quartus® II 2.1 และใหม่กว่า - การติดตั้งไดรเวอร์

เมื่อคุณเสียบสาย APU USB Windows XP จะทราบโดยอัตโนมัติและแจ้งให้คุณทราบถึงตําแหน่งของไดรเวอร์

  1. เรียกดูไดเรกทอรี <Path ไปยัง Quartus® II>\drivers
  2. เลือกไฟล์ apu_usb.inf และคลิก ตกลง
  3. ตั้งค่าฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมในซอฟต์แวร์ Quartus II เพื่อทําการติดตั้งของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

MAX+PLUS® II 10.2 และใหม่กว่า - การติดตั้งไดรเวอร์

เมื่อคุณเสียบสาย APU USB Windows XP จะทราบโดยอัตโนมัติและแจ้งให้คุณทราบถึงตําแหน่งของไดรเวอร์

  1. เรียกดู<Path ไปยังซอฟต์แวร์ MAX+PLUS® II>\Driver\apu
  2. เลือกไฟล์apu_usb.infและคลิกตกลง
  3. ตั้งค่าฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมในซอฟต์แวร์ MAX+PLUS II เพื่อทําการติดตั้งของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้