ID บทความ: 000086426 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 06/12/2018

ข้อผิดพลาด verilog hdl หรือ vhdl: การถอดรหัส data_block ล้มเหลว

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  เนื่องจากปัญหาในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เวอร์ชั่น 18.1 และก่อนหน้า คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ในขั้นตอนการสังเคราะห์เมื่อย้าย IP

  ความละเอียด

  หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้สร้าง IP ที่ได้รับผลกระทบด้วยตนเองใน Platform Designer ใหม่

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Intel® Stratix® 10 FPGA และ SoC FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้