ID บทความ: 000085498 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 08/02/2012

MSI-X ไม่ทํางานอย่างถูกต้องใน Stratix V Hard IP สําหรับ PCI Express IP Core

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  ปัญหาสำคัญ

  คำอธิบาย

  Stratix V Hard IP สําหรับการขัดจังหวะ PCI Express MSI-X ไม่ใช่การขัดจังหวะ ทํางานได้อย่างถูกต้อง

  ความละเอียด

  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในเวอร์ชัน 11.1 SP2 ของ Stratix V Hard IP สําหรับคอร์ PCI Express IP

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Stratix® V FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้