ID บทความ: 000079028 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

อัตราความล้มเหลวของบิตการกําหนดค่า RAM (CRAM) ระหว่างอุปกรณ์ Stratix® และ Stratix GX เหมือนกันหรือไม่

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

ใช่ CRAM สําหรับอุปกรณ์ Stratix และ Stratix GX ก็เหมือนกัน

 

ข้อมูล SEU สําหรับอุปกรณ์ Stratix GX ยังมีผลกับอุปกรณ์Stratix

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

เอฟพีจีเอ Stratix® GX
เอฟพีจีเอ Stratix®

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้