ID บทความ: 000078216 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 13/08/2012

ทําไมฉันจึงเห็นข้อความ "Microsoft Visual C Runtime Library, Runtime Error!" ขณะใช้ Pin Planner ในซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชั่น 10.0

สิ่งแวดล้อม

All

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นโดยซอฟต์แวร์ Quartus® II เวอร์ชั่น 10.0 ขณะใช้ Pin Planner และสลับระหว่างซอฟต์แวร์ Quartus II และแอปพลิเคชันอื่น ๆ

ขณะนี้ปัญหานี้ได้รับการกําหนดเวลาให้แก้ไขในซอฟต์แวร์ Quartus II ในอนาคต

หากคุณพบข้อผิดพลาดนี้ ให้ส่งคําขอรับบริการกับ mySupport

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

Cyclone® II FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้