ID บทความ: 000077670 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 11/09/2012

มีปัญหาใดๆ กับ RLDRAM II Controller ในซอฟต์แวร์ Quartus II เวอร์ชั่น 8.1 หรือไม่

สิ่งแวดล้อม

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
คำอธิบาย ใช่ มีปัญหากับการออกแบบคอนโทรลเลอร์ RLDRAM II Verilog ใน Quartus® ซอฟต์แวร์ II เวอร์ชั่น 8.1 การออกแบบของคุณจะไม่ทํางานในฮาร์ดแวร์หรือการจําลองหากคุณสร้างอินสแตนซ์ Verilog ของตัวควบคุม RLDRAM II เวอร์ชัน 8.1

ปัญหานี้มีผลต่อการกําหนดค่า Verilog ทั้งหมด การออกแบบ VHDL ไม่ได้รับผลกระทบ

หากคุณต้องการอินสแตนซ์ Verilog ของ RLDRAM II Controller แสดงว่ามีวิธีแก้ไขปัญหาสองวิธีตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

1. ใช้อินสแตนซ์เวอร์ชัน 8.0 ที่มีอยู่ของคุณต่อไป

2. หากคุณเลือกอัปเดตอินสแตนซ์ที่มีอยู่ หรือหากคุณไม่มีอินสแตนซ์เวอร์ชั่น 8.0 ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทําให้คอนโทรลเลอร์ RLDRAM II ทํางานอย่างถูกต้อง  แก้ไขไฟล์ต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนอินสแตนซ์ทั้งหมดของบรรทัด

อื่นๆ หาก (0)

ถึง:

อื่นๆ หาก (1)

ชื่อการเปลี่ยนแปลง<>_auk_rldramii_addr_cmd_reg.v

ชื่อ_auk_rldramii_dqs_group.v

ชื่อการเปลี่ยนแปลง<>_auk_rldramii_pipeline_addr_cmd.v

ชื่อ_auk_rldramii_pipeline_qvld.v

ชื่อการเปลี่ยนแปลง<>_auk_rldramii_pipeline_rdata.v

ชื่อการเปลี่ยนแปลง<>_auk_rldramii_pipeline_wdata.v

บางไฟล์อาจต้องการการแก้ไขก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานตัวเลือกไปป์ไลน์ในรูปแบบต่างๆ ของคอนโทรลเลอร์ RLDRAM II ของคุณ

ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในคอนโทรลเลอร์ RLDRAM II ในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับ 2 ผลิตภัณฑ์

เอฟพีจีเอ Stratix®
Stratix® II FPGA

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้