ID บทความ: 000074734 ประเภทข้อมูล: การแก้ไขปัญหา การตรวจสอบครั้งล่าสุด: 06/03/2020

เมื่อใช้อุปกรณ์ Intel® MAX® 10 Single-supply จะมีการดึงสัญญาณ JTAG ใดออกมา

สิ่งแวดล้อม

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  คำอธิบาย

  ทั้งอุปกรณ์แบบ Dual-supply และ Single-supply Intel® MAX® 10 มีพินพาวเวอร์ซัพพลายภายนอกของธนาคาร VCCIO ดังนั้นในทั้งสองกรณี ควรดึงพิน JTAG (เมื่อจําเป็น) ไปยัง VCCIO ดังที่แสดงในส่วนการตั้งค่าการกําหนดค่า JTAG ของคู่มือผู้ใช้การกําหนดค่า Intel® MAX® 10 FPGA

  ความละเอียด

  หมายเหตุจะถูกเพิ่มลงในส่วนการตั้งค่าการกําหนดค่า JTAG ของคู่มือผู้ใช้การกําหนดค่า Intel® MAX® 10 FPGA

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  บทความนี้จะนำไปใช้กับ 1 ผลิตภัณฑ์

  Intel® MAX® 10 FPGA

  เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้